Artikel 1 Definities

 1. Journey of Awakening, gevestigd te Haarlem, KVK nummer 78275571 wordt in algemene voorwaarden aangeduid als JoA.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de deelnemer wordt diegene bedoelt die een programma, traject, sessie of training aanschaft bij JoA.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan JoA tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes, diensten, producten, overeenkomsten, werkzaamheden door of namens JoA waarop zij deze de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door JoA in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is de laatst geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Mocht het zo zijn dat een bepaalde bepaling nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten
 2. JoA kan niet aan haar aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, kennelijk een vergissing/verschrijving was.
 3. JoA voert de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en begeleiding uit.
 4. JoA heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 5. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan JoA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig verstrekt aan JoA.
 6. Indien de benodigde gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan JoA worden verstrekt, heeft JoA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt altijd aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Met aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. JoA komt het recht toe de betaling voorafgaand aan de sessie/traject te verzoeken. In het geval dat er een afspraak is gemaakt voor termijnbetaling bij een traject is JoA gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de volgende betaling is voldaan. Bij betaling in termijnen dient het eerste termijn betaald te zijn voordat de sessie/traject begint.
 3. De op dat moment geldende tarieven worden gehanteerd. Vergoedingen zullen binnen de looptijd van een huidige overeenkomst niet worden verhoogd. Indien de tarieven aangepast worden, wordt dit zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 4. De betaling dient voldaan te zijn 14 dagen voor aanvang sessie / traject, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 5. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van betaling, behoudt JoA het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
 6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen worden alle redelijke kosten alsnog in rekening gebracht, vanwege het van rechtswege in verzuim zijn van de klant. Hier kunnen extra kosten (volgens de wettelijke rente) voor in rekening gebracht worden, totdat de klant het volledig verschuldigde bedrag heeft voldaan.
 7. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de klant dit binnen 2 weken na ontvangst factuur schriftelijk kenbaar te maken bij JoA.

Artikel 5 annuleringsvoorwaarden

 1. De klant heeft bedentijd van 14 dagen na inschrijving/aanmelding. De bedenktijd vervalt  wanneer de inschrijving/aanmelding binnen 14 dagen voor aanvang sessie geschied en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
 2. Tot 1 week  voor de sessie kan je kosteloos de sessie verplaatsen naar een andere datum. De klant dient zich hierbij te houden aan dat de sessie dient plaats te vinden binnen een jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is aangegaan. Indien dit termijn wordt overschreden vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen diensten.
 3. Bij annulering biedt JoA de mogelijkheid dat de klant na afstemming met JoA iemand anders in de plaats te laten komen. Op voorwaarde dat diegene voldoet aan de toelatingseisen voor deelname.
 4. In geval van afzegging van de klant door ziekte binnen 1 week voor aanvang sessie is er geen restitutie mogelijk.

Artikel 6 Aansnprakelijkheid

 1. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes. Zo ook voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 2. JoA is nooit aansprakelijk voor de vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten.
 3. JoA is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van een sessie, coachingstraject of adviesopdracht.
 4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 5. JoA behoudt te allen tijde het recht zonder reden van opgave personen de toegang tot de sessie en/of coachingstraject en tot de locatie te weigeren.
 6. Klant vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en produchten.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn te allen tijde verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is, zowel verbaal als per schrift, tijdens of met betrekking tot de coaching sessies.
 2. Indien om welke reden dan ook, de overeenkomst wordt beëindigd, blijft de geheimhoudingsplicht in stand.
 3. Er mag van de geheimhoudingsplicht worden afgeweken, indien daar heldere afspraken over zijn gemaakt, er een derde partij ingeschakeld moet worden voor therapie en dat te allen tijde met wederzijds goedvinden.
 4. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de klant JoA toestemming gegevens als naam en telefoonnummer vast te leggen voor administratie alsmede het email adres voor contact.

Artikel 8 Klachten

 1. Klant is verplicht klachten over offertes, facturen en/of geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan JoA.
 2. JoA dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.